Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • doanthanhnien_3
  • doanthanhnien_2
  • doanthanhnien_1

Website liên kết

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung (04/11)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
     Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
     Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.
     Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.
     Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.
(Trích Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sủa đổi được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 9 ngày 19/12/2007)                                                                 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM: 
Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
(Trích Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam sửa đổi được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 7 ngày 31/12/2003)

MỐI QUAN HỆ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN: 
   1. Đối với các đơn vị chưa thành lập Hội sinh viên (cấp trường, khoa, lớp):
- Các cấp bộ Đoàn trực tiếp giúp sinh viên và các cấp bộ Hội lập ra tổ chức Hội sinh viên.
- Xây dựng Hội sinh viên là trách nhiệm của mỗi cấp bộ Đoàn, là bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng tổ chức Đoàn.

   2. Đối với các đơn vị có tổ chức Hội sinh viên:
   2.1. Chế độ làm việc: Tổ chức Đoàn (Đoàn trường, Đoàn khoa) định kỳ làm việc với Ban chấp hành Hội, cho ý kiến về các chủ trương công tác lớn của Hội, công tác nhân sự của Hội theo định kỳ học kỳ, quý, năm học.
- Các cấp bộ Đoàn định kỳ thông báo và phối hợp với các cấp bộ Hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thống nhất theo từng tháng, quý, học kỳ hoặc cả năm trên cơ sở nhiệm vụ của nhà trường và lợi ích của đoàn viên, hội viên, sinh viên.
- Phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động đảm bảo hạt nhân chính trị của tổ chức Đoàn, đồng thời tôn trọng  tính độc lập và các phương thức sinh hoạt riêng nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức, cùng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

   2.2. Về nhân sự, cán bộ: mối quan hệ tương hỗ, qua lại.
- Các cấp bộ Đoàn giới thiệu những cán bộ Đoàn, đoàn viên có năng lực, được sinh viên tín nhiệm để tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Hội và làm hạt nhân trong phong trào sinh viên (Đối với chức danh chủ chốt của các cấp bộ Hội phải là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp trở lên).
- Đồng thời những cán bộ Hội có uy tín, năng lực là đoàn viên, đảng viên trẻ được Hội giới thiệu tham gia BCH Đoàn cùng cấp.
- Đoàn viên là Hội viên có nhiệm vụ nằm vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn, của Hội; chủ động, gương mẫu thực hiện có hiệu quả các hoạt động chung và hoạt động của Hội sinh viên góp phần tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng và phát hiện sinh viên tích cực để giới thiệu cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.
Do đó, việc đánh giá phân loại Đoàn viên hàng năm phải đánh giá việc tham gia công tác Hội tại các cấp bộ Hội sinh viên; riêng việc Đoàn viên chưa tham gia tổ chức Hội sinh viên được xem là chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong tổ chức Hội sinh viên è không có cơ sở để xem xét Đoàn viên xuất sắc, Đoàn viên ưu tú.

   2.3. Về giới thiệu thanh niên tiên tiến vào Đoàn: Thông qua hoạt động, Hội sinh viên bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đoàn cho hội viên và giới thiệu Hội viên ưu tú để Đoàn xem xét kết nạp.

   2.4. Về hỗ trợ điều kiện hoạt động:
- Đoàn thanh niên có trách nhiệm hỗ trợ Hội sinh viên các cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện để hoạt động.
- Thống nhất với các phòng ban chức năng của nhà trường, Ban chủ nhiệm khao trong điều phối nguồn nhân lực chăm lo tốt nhất cho sinh viên phù hợp với nhiệm vụ chính trị của sinh viên, công tác đào tạo của nhà trường cũng như nhiệm vụ chính trị của đoàn thể.

   2.5. Về phối hợp chăm lo Đoàn viên, Hội viên, Sinh viên trong lớp, khoa, trường:
- Tổ chức Hội sinh viên mang nặng tính chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên. Do đó, các hoạt động Hội sinh viên trực tiếp vào các hoạt động phong trào của sinh viên (chăm lo, khơi sức, học giỏi, nghiên cứu khoa học, tình nguyện…) từ đó, lồng ghép các hoạt động mang tính giáo dục sinh viên.
- Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị rõ ràng, nằm trong hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, do đó việc giáo dục, định hướng thanh niên và xây dựng tổ chức vững mạnh là trọng tâm hàng đầu.

    - Trên cơ sở phân định rõ về chức năng, nhiệm vụ của 2 tổ chức, tùy điều kiện cụ thể ở từng cấp bộ, từng trường, đơn vị có sự phân công để phát huy tốt nhất mối quan hệ và các điều kiện thuận lợi của môi tổ chức để chăm lo, giáo dục, rèn luyện sinh viên tốt nhất, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: