Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • doanthanhnien_3
  • doanthanhnien_2
  • doanthanhnien_1

Website liên kết

HSV -- Kế hoạch

Kết nạp Hội viên mới_Đợt 1 năm học 2020-2021 (28/10)

- Thời gian tổ chức kết nạp Hội vào lúc 14g30 ngày 30/10/2020 tại Phòng Hội thảo 2 (xưởng ô tô lên lầu 1)


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tiếng hát Học sinh - Sinh viên HOTEC - Năm học 2020 - 2021 (28/10)

- Thời gian tổ chức Vòng loại: vào lúc 16g30 ngày 06/11/2020 (Thứ 6)

- Thời gian tổ chức Vòng chung kết: vào lúc 16g30 ngày 13/11/2020 (Thứ 6)


Kế hoạch kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam lần 2 năm học 2017 - 2018 (27/03)
Kế hoạch kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam lần 2 năm học 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2017 - 2018, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch kết nạp Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam lần 2 năm học 2017 - 2018.


Kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2, năm học 2016 - 2017 (05/04)

 

 Can cu k€ hoach hoat dQng HQi chi! thap do tnrong nam h9C 2016 - 2017;
Can cir k€ hoach Cong tac DOM va phong trao thanh nien truong nam h9C 2016 - 2017;
Can cir k€ hoach Cong tac Hoi va phong trao sinh vien tnrong nam h9C 2016 - 2017;
Nh~m chao mung Dai hoi dai bieu HQi Sinh vien tnrong l~n III nhiem ky 2016 -
2018, Dai hoi dai bieu DOM Thanh nien Cong san H6 Chi Minh tnrong l~n X nhiern ky
2017 - 2019,
Nay Ban Ch~p hanh HQi Chfr thap do phoi hQ'P voi Doan Thanh nien va HQi Sinh
vien tnrong xay dung k€ hoach t6 chirc Ngay hoi Hi€n mau tinh nguyen l~n 2, nam h9C
2016 - 2017 voi noi dung nh

File đính kèm:

 1 2 > 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: