Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • TT PTNNL

1. Giới thiệu về đơn vị:

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm  là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Kinh tế- kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 386/QĐ-CĐKTKT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thành lập, Trung tâm  đã từng bước sắp xếp, ổn định cơ cấu tổ chức, nhân sự, đẩy mạnh hoạt động đào tạo ngắn hạn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên của nhà trường và người lao động có nhu cầu.

- Tên tiếng Việt:  Trung tâm phát triển nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm

- Tên tiếng Anh: Center of HumanResources Development and Employment Information

- Địa chỉ: 215- 217 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, Tp.HCM.

- Điện thoại : 028.37555247

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo ngắn hạn. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của trung tâm; thực hiện kế hoạch sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

 

Phối hợp với các bộ môn, đơn vị, cơ sở đào tạo trong và ngoài trường phát triển chương trình, tài liệu, phương pháp dạy và học để hình thành các chương trình đào tạo ngắn hạn thích hợp theo hệ thống chứng chỉ, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người học; tổ chức sản xuất các sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực, chuyên ngành đào tạo của trường theo đơn đặt hàng của các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

 

Là đầu mối phối hợp với các đơn vị thiết kế, xây dựng, quảng bá, tiếp thị, tổ chức tuyển sinh, triển khai và quản lý, giám sát cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đối với các khóa dịch vụ đào tạo ngắn hạn như đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao, hướng dẫn kỹ thuật, liên kết đào tạo...

 

Đối với các loại hình đào tạo theo nhu cầu xã hội: Trung tâm tham gia vào việc xác định nhu cầu đào tạo, tiếp thị tuyển sinh, ký hợp đồng với các tổ chức, đơn vị đào tạo, giám sát quá trình đào tạo, thi và cấp chứng chỉ; chịu trách nhiệm thu phí, lệ phí, các khoản thu khác và quản lý, sử dụng; định kỳ hàng tháng, quý, năm tài chính, năm học lập báo cáo thu - chi tài chính theo quy định hiện hành. Việc tuyển sinh, đào tạo và quản lý đào tạo, kiểm tra, thi, cấp chứng chỉ cho các đối tượng này do Trung tâm thực hiện trên cơ sở phối hợp các tổ bộ môn, khoa đào tạo, phòng ban, cán bộ, viên chức của nhà trường thông qua việc ký hợp đồng với Trung tâm.

 

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tư vấn tìm việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp và đánh giá hiện trạng việc làm của học sinh sinh viên sau tốt nghiệp.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.