Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu - P.Thanh tra - ĐBCL (03/07)

 

1.      Giới thiệu về đơn vị
            Phòng Thanh tra được thành lập vào năm 2011 và  được đổi tên theo quyết định số     331/QĐ- CĐKTKT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
Tổng số Cán bộ, nhân viên của phòng hiện là 10 thành viên

1. Giới thiệu về đơn vị

 Phòng Thanh tra được thành lập vào năm 2011 và được đổi tên theo quyết định số 331/QĐ - CĐKTKT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng.

 

2. Chức năng , nhiệm vụ

 2.1 Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo đúng quy định hiện hành.

 2.2  Nhiệm vụ:

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

 Công tác thanh tra

 - Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng;

 

 - Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành trong nhà trường;

 

 - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo;

 

 - Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường;

 

 Công tác đảm bảo chất lượng:

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường theo qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tham mưu đề xuất Hiệu trưởng trong định hướng phát triển nhà trường

 

 - Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

 - Tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định;

 

 - Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường;

 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong Trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: ktkthcm@hotec.edu.vn - tuyensinh@hotec.edu.vn

Tổng lượt truy cập: