Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Học bổng

Mời bạn tham gia chương trình học bổng - giải thưởng “Bạn tôi - Người vượt khó” (23/06/2011)

Các học sinh vượt khó học giỏi trên khắp mọi miền đất nước sẽ có thêm một cơ hội được tiếp sức với chương trình học bổng - giải thưởng “Bạn tôi - Người vượt khó” diễn ra từ nay đến cuối tháng 6-2011.

 


Học bổng năm 2009-2010 (23/06/2011)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ LÂM
Phòng Quản Lý HSSV
----------------------------
Số: /TB - HSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v nhận học bổng HKI năm học 2008 - 2009

Căn cứ vào quyết định số 138/QĐ – PL, ngày 08/05/2009 của Ban Giám Hiệu nhà trường về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2008 – 2009.

Nay Phòng Quản Lý HSSV thông báo mời HSSV các lớp được cấp học bổng KKHT (kèm theo danh sách ) đến phòng Kế hoạch tài chính của trường để nhận học bổng.

Thời gian: từ ngày 20/05/2009 đến hết ngày 31/06/2009. Quá thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết.
Nơi nhận :
* Các Phòng, Khoa
* GVCN
* Bản tin, mạng thơng tin
Q. Trưởng P.QLHSSV

(đã ký)

Phan Thanh Tòng

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]