Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Báo cáo công khai

Báo cáo công khai (03/11)

 

 

TT

 

 

Nội dung

 

 

Năm học

 

 

Tài liệu chi tiết

 

 

Ghi chú

 

 

1

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2010-2011

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 7510/BGDĐT-KHTC

 ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

2

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2011-2012

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 7422/BGDĐT-KHTC

 ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

3

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2012-2013

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 7735/BGDĐT-KHTC

 ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

4

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2013-2014

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 8448/BGDĐT-KHTC

 ngày 22 tháng 11 năm 2013

 

5

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2014-2015

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 5901/BGDĐT-KHTC

 ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

6

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2015-2016

 

 

 Báo cáo

 

 

 CV số 5901/BGDĐT-KHTC

 ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

7

 

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2017

 

 

 Báo cáo

 

 

Theo thông từ 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

 

 

8

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2018

 

 Báo cáo

 

Theo thông từ 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ


 

9

 

 Báo cáo công khai

 

 

 2019

 

 Báo cáo

 

Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ


 

10

 

 Báo cáo công khai

 

 2020

 

 Báo cáo

 

Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ


 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]