Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu - K.Cơ bản (28/09)

I. GIỚI THIỆU
Khoa Cơ bản Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh được sáp nhập từ khoa Các môn chung và khoa Khoa học cơ bản theo quyết định số 419/QĐ-CĐKT-KT TP.HCM ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Tập thể khoa Cơ bản là những Thầy/Cô có kinh nghiệm trong công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường. Hiện nay, Khoa có 13 Thầy/Cô giảng dạy các môn Chính trị, Pháp luật, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh. Khoa luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đào tạo, giáo dục và quản lý một cách khoa học nhất. Đối với mỗi giảng viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mục tiêu của Khoa là đào tạo những kiến thức cơ bản mang tính nền tảng, tạo cơ sở, điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên ngành tốt nhất.
 

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Khoa thực hiện việc quản lý đào tạo và chịu trách nhiệm chương trình giảng dạy đối với các môn do Khoa phụ trách.

Tiến hành theo dõi quá trình dạy và học, lịch trình giảng dạy của giảng viên thuộc khoa quản lý. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

Quản lý học sinh, sinh viên do khoa phụ trách về các mặt học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức theo đúng Quy chế đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên và các Quy chế khác của nhà trường và Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội.

Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.

Phối hợp cùng với Đoàn trường, các Phòng, Khoa, và các đơn vị khác tổ chức thực hiện các hoạt động mang tính chất tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động khác do Trường phụ trách. Cùng  với các phòng, khoa, đơn vị phấn đấu xây dựng trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh từng bước nâng cao vị thế và ưu tín của trường.

Khoa được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn chung Chính trị, Pháp luật, Giáo Dục Thể Chất và Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh của tất cả các ngành đào tạo. Nhằm tạo ra nền tảng vững chắc cả về kiến thức lẫn phương pháp luận, thế giới quan khoa học cho tất cả học sinh, sinh viên.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]