Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
  • Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm
Giới thiệu Phòng Kế hoạch - Tài chính

Giới thiệu - P.Kế toán tài vụ (10/08)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác Kế hoạch và tài chính, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động của nhà trường theo chế độ quy định của Nhà Nước.

 

2. Nhiệm vụ

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác Kế hoạch và tài chính, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động của nhà trường theo chế độ quy định của Nhà Nước. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

Công tác lập kế hoạch và tổ chức bộ máy kế toán.

 

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch trên các mặt hoạt động của trường, các định mức chi tiêu và các chế độ chính sách tài chính liên quan, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và kế hoạch đột xuất về ngân sách cho chi thường xuyên, chi xây dựng cơ bản, chi khác, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

 

Lập dự toán, chấp hành dự toán kinh phí hoạt động, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm và thực hiện chế độ kế toán hiện hành.

 

Tổ chức bộ máy kế toán, lập hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước. Thu thập, tổng hợp và chịu trách nhiệm về số liệu, tình hình kinh phí và sử dụng kinh phí của trường để lập các báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng kỳ hạn.

 

Quản lý nguồn kinh phí, nguồn thu:

 

Là đầu mối duy nhất quản lý tiền, kinh phí và các khoản thu, chi của nhà trường. Đảm bảo mọi nghiệp vụ thu chi của trường đều phải được thể hiện thông qua hệ thống sổ sách kế toán;

 

Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí thường xuyên, không thường xuyên, từ dự toán do Ngân sách Nhà nước cấp và thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản học phí, lệ phí của người học.

 

Tham mưu cho Hiệu trưởng các phương án tăng nguồn thu cho nhà trường từ  hoạt động dịch vụ, thu từ các hợp đồng liên kết, từ đào tạo ngắn hạn, từ các khoản thu khác cũng như phương án chi để phục vụ tốt nhất cho hoạt động của nhà trường.

 

Công tác thanh toán, quyết toán, giám sát chi tài chính:

 

Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra đối với các cá nhân, đơn vị trong trường có sử dụng kinh phí để đảm bảo đúng nguyên tắc.

 

Lập các quy trình, thủ tục, hồ cơ biểu mẫu và hướng dẫn công việc liên quan đến việc sử dụng kinh phí và công tác thanh quyết toán;

 

Thực hiện việc tính toán và chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước, thanh toán các khoản phải trả khác đối với người lao động đúng quy định và kịp thời;

Thực hiện công tác thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế và nghĩa vụ khác đối với nhà nước;

 

Phối hợp với phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên tổ chức công tác xét duyệt, cấp phát học bổng, trợ cấp xã hội và các khoản trợ cấp khác (nếu có) cho sinh viên;

 

Thực hiện thanh toán tất cả các khoản phải trả phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Nhà trường. Thanh toán các hợp đồng đối với bên ngoài như xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật tư, các hợp đồng dịch vụ bên ngoài phục vụ hoạt động của nhà Trường theo đúng qui định hiện hành;

 

Quyết toán kinh phí hoạt động, lập báo cáo tài chính và sổ sách kế toán, các báo cáo thống kê định kỳ theo quý, năm và nộp cấp trên đún theo chế độ kế toán hiện hành.

 

Phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của nhà trường:

 

Phối hợp Phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất xây dựng quy trình thực hiện công tác cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm và quản lý tài sản;

 

Tiếp nhận, nghiệm thu các nội dung cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm để hạch toán và quản lý trước khi đưa vào sử dụng;

 

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý, thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn  lực của nhà trường;

 

Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động của nhà trường. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3875 3773 - Fax: (08) 5406 0740
Email: [email protected] - [email protected]