Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Cơ khí

  1. Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
  2. Mã ngành: 6510201
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 94 tín chỉ tương đương: 2415 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 736 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1679 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳng là ngành, nghề có phạm vi rộng, thực hiện nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Nhiệm vụ chủ yếu của ngành, nghề là vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các vấn đề chính yếu của kỹ thuật cơ khí và công nghệ sản xuất như: thiết kế sản phẩm cơ khí, gia công sản phẩm cơ khí trên các máy công cụ truyền thống hoặc các máy công cụ tiên tiến, đo lường, kiểm soát chất lượng sản phẩm, lắp ráp sản phẩm cơ khí; thực hiện các công việc dịch vụ kỹ thuật công nghiệp như: lắp đặt trang thiết bị, giám sát hoạt động của hệ thống thiết bị, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Gia công trên máy tiện, phay vạn năng;

– Lập trình gia và công trên máy tiện, phay CNC;

– Giám sát tình trạng thiết bị;

– Kiểm tra sản phẩm cơ khí;

– Kiểm soát chất lượng sản phẩm;

– Thiết kế sản phẩm cơ khí;

– Lắp ráp sản phẩm cơ khí;

– Lắp đặt và bảo trì máy công cụ.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact