Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo 2022-2023

Tham khảo chi tiết:

  1. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo QĐ 73-2022 – CNKTCĐT
  2. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo QĐ 72 – 2022 QTMMT
  3. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo QĐ 71 – 2022 CNKTOTO
  4. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo QĐ 70 – 2022 ĐIỆNCN-DD
  5. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo QĐ 69 – 2022 CNKTCK

Main Menu

Contact