CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2023 - 2024

I. Hệ Cao đẳng chính quy:

Tham khảo chi tiết: Chương trình đào tạo Cao đẳng Khóa 16 – Năm 2023.

II. Hệ Trung cấp chính quy:

Tham khảo chi tiết: Chương trình đào tạo Trung cấp Khóa 25 – Năm 2023.

III. Hệ Cao đẳng liên thông chính quy

Tham khảo chi tiết: Chương trình đào tạo hệ cao đẳng liên thông 2022-2023

Main Menu

Contact