Các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo 2022-2023

Tham khảo chi tiết :

  1. Thông báo về kết quả khảo sát trực tuyến CB-GV-NV về cở sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư viện và hoạt động dịch vụ của nhà trường năm học 2022-2023
  2. Thông báo về kết quả khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên học kì 1 năm học 202-2023

Main Menu

Contact