Giới Thiệu Trung Tâm Tuyển Sinh và Truyền Thông

  1. Tên đầy đủ của đơn vị: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông
  2. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị:
  • Chức năng:

  Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông là đơn vị tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, công tác thông tin, truyền thông quảng bá hình ảnh, thương hiệu của trường.

  • Nhiệm vụ và Quyền hạn:
  • Về công tác tuyển sinh:

  – Xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với chiến lược phát triển của Trường.

  – Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án tuyển sinh trình Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh của nhà trường theo các quy định hiện hành.

  – Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh các bậc học, ngành đào tạo của trường, đa dạng hình thức (trực tiếp, trực tuyến, điện thoại, thư điện tử, trang mạng xã hội…).

  – Góp ý xây dựng, hiệu chỉnh website tuyển sinh, fanpage tuyển sinh, phần mềm đăng ký tuyển sinh các bậc tuyển sinh đào tạo, dự trù kinh phí về thiết kế ấn phẩm, quảng bá hình ảnh phục vụ công tác tuyển sinh năm 2023.

  – Xây dựng kế hoạch và tập huấn đội ngũ tham gia tư vấn tuyển sinh hằng năm (cán bộ tư vấn, chuyên viên, cộng tác viên sinh viên);

  – Tích cực mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh;

  – Tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo chỉ đạo của Hội đồng tuyển sinh.

  • Về công tác Truyền thông:

  – Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm không ngừng quảng bá thương hiệu và nâng cao uy tín Trường.

  – Xây dựng, quản trị, cập nhật thông tin, và chịu trách nhiệm về nội dung website, mạng xã hội của Trường; thường xuyên hỗ trợ và phối hợp các đơn vị liên quan nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài của Trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy chế về công tác quản lý và cập nhật thông tin trên Website và tổ chức thực hiện các nội dung theo quy chế đã được ban hành.

  – Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống mạng của Nhà trường; quản lý các tài khoản trên mạng, theo dõi các sự kiện liên quan đến hoạt động của Trường; thường xuyên theo dõi và cảnh báo rủi ro truyền thông cho Ban Giám hiệu; và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến truyền thông.

  1. Đội ngũ nhân sự (Vui lòng ghi rõ chức vụ và chuyên môn)

  Cơ cấu tổ chức:

  Tổng số nhân sự của Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông hiện nay gồm 4 viên chức:

   

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Chuyên môn

  Email

  Ghi chú

  1

  Ngô Thanh Sang

  Phó Giám đốc

  Thạc sĩ Quản lý giáo dục

  ngothanhsang@hotec.edu.vn

   

  2

  Nguyễn Phạm Hồng Ngọc

  Phó Giám đốc

  Kỹ sư

  nguyenphamhongngoc@hotec.edu.vn

   

  3

  Nguyễn Hoàng Nam

  Chuyên viên

  Thạc sĩ Vật lý

  nguyenhoangnam@hotec.edu.vn

   

  4

  Thái Huyền Yến Vân

  Chuyên viên

  Cử nhân Khoa học vật liệu

  thaihuyenyenvan@hotec.edu.vn

   Hình ảnh trung tâm Tuyển sinh và Truyền Thông

Main Menu

Contact