Ngành Quản trị Kinh doanh

  1. Tên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
  2. Mã ngành: 6340404
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ tương đương: 2085 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 667 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1418 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng là một ngành, nghề có sự kết hợp của khoa học và nghệ thuật quản lý – kinh doanh. Đây là ngành, nghề hỗ trợ phát triển tối đa tư duy hệ thống trong quản lý và cải tiến hiệu quả hệ thống sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng được yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Ngành, nghề Quản trị kinh doanh thực hiện việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu quả hoạt động, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản trị.

Các công việc của ngành, nghề chủ yếu được thực hiện tại các bộ phận của tổ chức hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh. Do đó, những vị trí việc làm này phải chịu cường độ làm việc cao, chịu áp lực lớn về thời gian và yêu cầu đảm bảo tiến độ kế hoạch kinh doanh của tổ chức. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, các điều kiện làm việc thiết yếu như: Môi trường và điều kiện làm việc phải đảm bảo sức khỏe; mặt bằng kinh doanh hợp lý, các loại thiết bị, dụng cụ phù hợp với tiêu chuẩn của từng công việc; các phần mềm giám sát, quản lý sản phẩm; hệ thống thông tin liên lạc tốt; các quy định nội bộ về chuẩn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cần phải đảm bảo.

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Kinh doanh;

– Marketing;

– Xuất nhập khẩu;

– Hành chính;

– Nhân sự;

– Trợ lý;

– Khởi tạo và quản lý doanh nghiệp nhỏ

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

 

Shop By Departments

Contact