Thông báo về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

Xin mời tham khảo chi tiết tại : Thông báo về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022-2023.

Tham khảo mẫu giáo án tại : Mẫu giáo án.

BM – Mẫu Giáo án DM BAI GIANG VA DE CUONG

 

Main Menu

Contact