Chúc mừng thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM

Thực hiện Kế hoạch Số 39 – KH/ĐU ngày 01 tháng 06 năm 2022 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025;

Căn cứ Kế hoạch Số 17 – KH/ĐU ngày 03 tháng 08 năm 2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM về việc Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Từ ngày 07/09/2022 đến ngày 12/09/2022, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM đã tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, bao gồm Đại hội các Chi bộ (theo thứ tự diễn ra Đại hội): Chi bộ 2 (ngày 07/09/2022), Chi bộ 1 (ngày 08/09/2022), Chi bộ 3 (ngày 08/09/2022), Chi bộ 5 (ngày 09/09/2022), Chi bộ 4 (ngày 09/09/2022) và Chi bộ 6 (ngày 12/09/2022).

Tại các Đại hội, đại biểu được nghe các Đoàn Chủ tịch các Chi bộ thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của các Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong các Chi bộ ở nhiệm kỳ 2020 – 2022, các Chi bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, các Chi bộ luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt đảng theo quy định và luôn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên trong phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, tuyên truyền toàn thể CB – GV – NV trong Chi bộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, tại các Đại hội có nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trên cơ sở đó, các Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đảng.

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc cùng tinh thần trách nhiệm cao, các Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng với sự nhất trí cao của các đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đảm bảo hoàn thành đúng các nội dung chương trình đã đề ra.

 

Một số hình ảnh các Đại hội Chi bộ:

Đồng chí Khê Văn Mạnh – Bí Thư Đảng ủy – Hiệu Trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ra mắt Cấp Ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ngày 07/09/2022)

Ra mắt Cấp Ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ngày 08/09/2022)

Ra mắt Cấp Ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ngày 08/09/2022)

Ra mắt Cấp Ủy Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ngày 09/09/2022)

 

Ra mắt Cấp Ủy Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ngày 09/09/2022)

Ra mắt Cấp Ủy Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ngày 12/09/2022)

Cấp Ủy khóa mới và toàn thể Đảng viên chụp hình lưu niệm tại Đại Hội Đảng viên Chi bộ 2

Cấp Ủy khóa mới và toàn thể Đảng viên chụp hình lưu niệm tại Đại Hội Đảng viên Chi bộ 1

Cấp Ủy khóa mới và toàn thể Đảng viên chụp hình lưu niệm tại Đại Hội Đảng viên Chi bộ 3

Cấp Ủy khóa mới và toàn thể Đảng viên chụp hình lưu niệm tại Đại Hội Đảng viên Chi bộ 5 

Cấp Ủy khóa mới và toàn thể Đảng viên chụp hình lưu niệm tại Đại Hội Đảng viên Chi bộ 4

Cấp Ủy khóa mới và toàn thể Đảng viên chụp hình lưu niệm tại Đại Hội Đảng viên Chi bộ 6

Main Menu

Contact