GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

+ Địa điểm: Phòng Kế Hoạch Tài Chính (B.I.9)

+ Điện thoại: (028) 38.752.779

Phòng Đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường; Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ đào tạo của trường và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

  1.  Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính trong việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, thực hiện định mức giờ giảng, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng.
  2.  Phối hợp các đơn vị nghiên cứu, đề xuất Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo và phương thức đào tạo. Tổ chức, kiểm tra, giám sát việc cập nhật các chương trình đào tạo; đề cương chi tiết môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.
  3.  Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  4.  Tham mưu Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, thực hiện các quy chế đào tạo cho các đơn vị trong trường. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo của nhà trường.
  5.  Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học; lưu trữ hồ sơ đào tạo; cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội..
  6.  Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.
  7.  Quản lý phần mềm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
  8.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Main Menu

Contact