Liên kết nhanh

Hệ thống bảo đảm chất lượng CSGDNN

TT Hệ thống quản lý chất lượng Tải về

1

 

 Quyết định ban hành Hệ thống quản lý chất lượng

 – Quyết định 56/QĐ – CĐKTKT, ngày 3 tháng 2 năm 2018: Quyết định về việc Phê duyệt và ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 – Quyết định 503-1/QĐ – CĐKTKT, ngày 5 tháng 9 năm 2019: Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 – Quyết định 417/QĐ -CĐKTKT, ngày 30 tháng 9 năm 2020: Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 – Quyết định 538/QĐ -CĐKTKT, ngày 24 tháng 12 năm 2021: Quyết định về việc Phê duyệt và Ban hành bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

2

 

 Chính sách chất lượng

 – Chính sách chất lượng 2018

 – Chính sách chất lượng 2019

 – Chính sách chất lượng 2020

 – Chính sách chất lượng 2021

        3

 Mục tiêu chất lượng

 – Mục tiêu chất lượng Năm 2017 – 2018

 – Mục tiêu chất lượng Năm 2018 – 2019

 – Mục tiêu chất lượng Năm 2019 – 2020

 – Mục tiêu chất lượng Năm 2020 – 2021

4

 

 Sổ tay chất lượng

 – Sổ tay chất lượng ban hành lần 1 (3/2/2018)

 – Sổ tay chất lượng ban hành lần 2 (5/9/2019)

 – Sổ tay chất lượng ban hành lần 3 (30/9/2020)

 – Sổ tay chất lượng ban hành lần 4 (24/12/2020)

5

 

 Danh mục các quy trình Đảm bảo chất lượng trong các lĩnh vực quản lý

 – Danh mục quy trình trong lĩnh vực quản lý 2018

 – Danh mục quy trình trong lĩnh vực quản lý 2019

 – Danh mục quy trình trong lĩnh vực quản lý 2020

 – Danh mục quy trình trong lĩnh vực quản lý 2021

Main Menu

Contact