Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2022

Link file PDF: TB về việc bán thanh lý tài sản 2022

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 960 /TB–CĐKTKT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc bán thanh lý tài sản năm 2022

           Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

           Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

          Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

          Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

          Căn cứ Công văn số 1971/SGDĐT-KHTC ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Thanh lý tài sản Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-CĐKTKT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt giá khởi điểm và hình thức bán tài sản thanh lý;

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2022 như sau:

  1. Tên cơ quan tổ chức bán thanh lý tài sản: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 215 – 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

– Số điện thoại liên hệ: 028.37555259.

  1. Hình thức thanh lý tài sản: Niêm yết giá.
  2. Mã số cuộc bán niêm yết: TL-081122  
  1. Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản: Theo phụ lục đính kèm.
  2. Giá bán tài sản: 27.402.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu bốn trăm lẻ hai ngàn đồng).

– Giá bán tài sản không bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan.

– Tổ chức, cá nhân mua sẽ chịu các chi phí vận chuyển, bốc dỡ tài sản thanh lý.

  1. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

– Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước: 5.480.000 đồng (tương đương 20% so với giá niêm yết). (Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng./.)

– Hình thức nộp tiền: Tiền mặt.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, sau khi có kết quả bốc thăm xác định được người được quyền mua tài sản, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trả lại số tiền đặt trước cho đơn vị hoặc cá nhân đăng ký nhưng không mua được tài sản.

– Các trường hợp người đăng ký không được nhận lại tiền đặt trước bao gồm:

a) Người đăng ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được quyền mua tài sản;

b) Người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua bán tài sản trong thời hạn quy định;

c) Người đăng ký được quyền mua tài sản đã ký hợp đồng mua bán tài sản nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán tiền mua tài sản nhưng không nhận tài sản;

d) Người thuộc đối tượng quy định tại mục 9 thông báo này nhưng vẫn đăng ký mua tài sản.

7. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Từ 8h00 ngày 14 tháng 11 năm 2022 đến 16h00 ngày 18 tháng 11 năm 2022 (trong giờ hành chính), tại: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 215 – 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ: 028.37555259.

8. Thời gian, địa điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản:

– Hình thức lựa chọn người được quyền mua tài sản: Bốc thăm

– Thời gian: Vào lúc 14h00′ ngày 21 tháng 11 năm 2022.

– Địa điểm: Phòng Truyền thống, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 215 – 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

  1. Quy định người không được tham gia mua tài sản:

Đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ gồm:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại mục b nêu trên.

10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 14 tháng 11 năm 2022 đến 16h00 ngày 18 tháng 11 năm 2022 (trong giờ hành chính), tại Phòng Kế hoạch – Tài Chính, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 215 – 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

11. Cách thức đăng ký tham gia: Gồm phiếu đăng ký mua tài sản; bản sao giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc giấy đăng ký hộ kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), có chứng thực.

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát phiếu đăng ký mua tài sản cho người đăng ký mua đã nộp tiền đặt trước (Phiếu đăng ký mua tài sản do Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành theo Mẫu số 02-PĐK/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính).

– Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản được phát 02 Phiếu đăng ký mua tài sản. Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và gửi lại một Phiếu đăng ký cho Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; một Phiếu đăng ký do người đăng ký mua tài sản giữ để tham gia bốc thăm. Các Phiếu đăng ký mua tài sản phải được điền đầy đủ các thông tin có liên quan và có nội dung giống nhau.

  1. Thông tin khác

– Hết thời hạn nộp phiếu đăng ký mua tài sản, trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua tài sản thì Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bốc thăm để xác định được người được quyền mua tài sản, trường hợp chỉ có một người đăng ký mua

tài sản thì người đó là người được quyền mua tài sản. Việc xác định người được quyền mua tài sản được lập thành biên bản theo mẫu số Mẫu số 03-BBBT/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính .

– Người đăng ký mua tài sản phải có mặt trước 10 phút tại địa điểm tổ chức bốc thăm. Trường hợp người đăng ký mua tài sản không có mặt đúng thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản thì sẽ không được tham gia mua tài sản.

– Thông báo này được niêm yết công khai tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trên Cổng Thông tin điện tử Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Nơi nhận:

– Đăng website; E-office;

– Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công;

– Niêm yết công khai tại P.Thanh tra-PC;

– Lưu: VT, QTCSVC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Khê Văn Mạnh 

Main Menu

Contact