Liên kết nhanh

Sứ mạng, chất lượng giáo dục

Mục tiêu - 2025

Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2025 được công nhận đạt tiêu chí trường chất lượng cao

Sứ mạng: 2020 - 2030

Mang lại cho người học kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, nâng cao giá trị bản thân để có một tương lai tươi sáng dựa trên nền tảng trung thực, tự tin và chuyên nghiệp” 

Tầm nhìn - 2030

Trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao có uy tín hàng đầu quốc gia và đạt chuẩn quốc tế

Tầm nhìn - 2030

1. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong nền kinh tế tri thức vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.
2. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục khu vực và thế giới để đào tạo theo học chế tín chỉ, cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy – học và quản lý của Trường.
3. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và đào tạo, hướng tới người học, người sử dụng lao động và xã hội.
4. Phát huy mọi tiềm năng và sự cống hiến của tất cả các thành viên. Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ mật thiết với khách hàng.
5. Đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực.

Main Menu

Contact