BẢNG THÔNG TIN

GIỚI THIỆU PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

 1. Tên đầy đủ đơn vị: Phòng Thanh tra – Pháp chế.
 2. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị: Phòng Thanh tra – Pháp chế là đơn vị phòng chức năng trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở từ phòng Thanh tra cũ, Phòng Thanh tra – Pháp chế được đổi tên theo Quyết định số 322-2/QĐ-CĐKTKT  ngày 25 tháng 07 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2022.
 3. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra nội bộ và thực hiện công tác Pháp chế của nhà trường theo đúng quy định hiện hành.
 • Nhiệm vụ:
 • Công tác thanh tra: Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt. theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng;
 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục trong nhà trường;
 • Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chúc cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo;
 • Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường;
 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng nhà Trường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, làm đầu mối giúp Hiệu trưởng nhà Trường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về công tác thanh tra;
 • Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của nhà Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên;Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra;Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra do Sở, ngành tổ chức;Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 • Công tác pháp chế:
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà trường, của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học;
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác trong Trường soạn thảo;
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong Trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường và đơn vị;
 • Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường và đơn vị;
 • Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do sở, ngành tổ chức;
 • Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.

4. Đội ngũ nhân sự: 

Họ và tên: Trần Tấn sang

Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

Chuyên môn: Ths. Quản lý giáo dục

Email: trantansang@hotec.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Kiệt

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

Chuyên môn: Cử nhân Luật

Email: nguyenhoangkiet@hotec.edu.vn

Họ và tên: Bùi Ngọc Thùy Ngân

Chức vụ: Chuyên viên phòng Thanh tra – Pháp chế

Chuyên môn: Ths Luật hành chính

Email: buingocthuyngan@hotec.edu.vn

Nhân Sự :

Main Menu

Contact