Thông báo kết quả thi cuối kỳ và tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt tháng 12 năm học 2022-2023

Thong bao ket qua

Ket qua- TOEIC350-CD

Ket qua- TOEIC450-CD

Ket qua – TOEIC350-TC

Ket qua – TIENGANH2 -TC

Main Menu

012F0899-A92E-4B1F-A08A-19D8CA4C4C2F
Contact