Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

         Sáng ngày 17/01/2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOTEC) tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

       Thực hiện công văn số 404-CV/ĐU ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 11 tháng 01 năm 2023 về triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai thực hiện đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ. Hội nghị diễn ra dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên – Đồng chí Nguyễn Quốc Dương – Ủy viên Thường vụ Quận ủy – Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 6.

Báo cáo viên – Đồng chí Nguyễn Quốc Dương – Ủy viên Thường vụ Quận ủy –
Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 6
truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường được học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Quang cảnh Hội nghị

       Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, trong Nhà Trường. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng phòng, khoa, trung tâm, các đơn vị, đoàn thể, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi với lộ trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả cùng những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, có tiến độ rõ ràng. Đồng thời, Cấp ủy các chi bộ chủ trì thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII để bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện đúng lộ trình. Hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của chi bộ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường
trao hoa cám ơn đồng chí Nguyễn Quốc Dương – Ủy viên Thường vụ Quận ủy –
Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 6
báo cáo viên tại Hội nghị

       Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường cám ơn các nội dung truyền đạt của đồng chí Nguyễn Quốc Dương – Ủy viên Thường vụ Quận ủy – Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 6. Mong muốn toàn thể đảng viên các chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, phổ biến đến quần chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng Chi bộ, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đơn vị để triển khai thực hiện. Với nổ lực, quyết tâm cao phấn đấu đưa Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Main Menu

Contact